NJ Media, SIA

Reģ. Nr.: 42103096107 

Juridiskā adrese: Sporta iela 12-25, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898.

Tālr.: (+371) 29427717

E-pasts: info@nj-media.com

Iegādājoties NJ Media, SIA, izstrādāto digitālo produktu, starp pircēju un NJ Media, SIA, ir noslēgts un stājas spēkā šis distances līgums. 

 

DISTANCES LĪGUMS

 

Distances līgums (turpmāk –  “Līgums”), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:

 

(1) NJ Media, SIA, reģ. Nr.: 42103096107, juridiskā adrese: Sporta iela 12-25, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898 (turpmāk –  “Pārdevējs”) un

 

(2) fizisku vai juridisku personu (turpmāk – “Pircējs”), kas iegādājas Pārdevēja digitālo produktu (turpmāk – “Produkts”).

 

(3) Pircējs, iegādājoties Produktu, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

 

PRODUKTA APRAKSTS

(4) Produkta saturu izstrādājis un piedāvā Pārdevējs.

Ar informāciju par Produktu (tai skaitā Produkta aprakstu) Pircējam ir iespēja iepazīties Pārdevēja mājaslapas https://nj-media.com/ sadaļā “Klientu Piesaistes Fabrika” (https://nj-media.com/interese/).

Pēc pieteikuma nosūtīšanas, apmaksas veikšanas un Pārdevēja apstiprinājuma e-pasta saņemšanas Produkts Pircējam ir pieejams Pārdevēja norādītajā platformā, vai Pārdevējs nosūta to Pircējam ar e-pasta starpniecību vai citādi dara Pircējam zināmu Produkta pieejas vietu (piemēram, nosūtot attiecīgu linku tīmekļa vietnē)  vienu kalendāro gadu no Pārdevēja apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par to, ka Produkts Pircējam ir pieejams.

(5) Pircējs var piekļūt Produktam vietnē https://nj-media.com/ sadaļā “Biedru Pieeja”, izmantojot Pārdevēja sagatavotos un Pircējam nosūtītos vai klienta paša reģistrētos pieejas datus (lietotājvārds un parole).

 

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

(6) Pārdevēja izstrādātais un piedāvātais Produkts ir Pārdevēja intelektuālais īpašums un tā saturu aizsargā normatīvie akti intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā.

Pircējam Ir kategoriski aizliegts izmantot Pārdevējam piederošo intelektuālo īpašumu, jebkādā veidā to kopējot, publicējot, publiskojot vai pārsūtot to bez Pārdevēja rakstiskās piekrišanas.

Jebkura Līgumā minētā Produkta un Pārdevēja mājaslapā https://nj-media.com/ publicētā satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs tiks saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

(7) Produkta cena ir norādīta Pārdevēja mājaslapas https://go.nj-media.com/gribukpf1 sadaļā vai Pircējam elektroniski izsūtītajā rēķinā.

Produkta cenā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% (divdesmit viena procenta) apmērā. 

Pārdevējs patur tiesības mainīt Produkta cenu. Attiecībā uz Pircēju ir spēkā pieteikuma noformēšanas un Produkta iegādes brīdī esošā Produkta cena.

Atsevišķos gadījumos, ja Pārdevējs apstiprina Pircēju Produkta saņemšanai nevis savā mājaslapā, bet pēc konsultācijas vai elektroniskās sarakstes, Pircējs saņem attiecīgu pieeju Produktam par iepriekš starp Pārdevēju un Pircēju norunāto tematu vai vairākiem tematiem un par Pārdevēja norādīto cenu.

Pircējs ar Pārdevēja norādītajiem laika intervāliem var saņemt pieeju Produktam vai vairākiem Produktiem. 

Pārdevējs nodrošina pieeju Produktam jebkurā Pircējam ērtā laikā un vietā vienu kalendāro gadu no Pārdevēja apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par to, ka Produkts Pircējam ir pieejams.

 

PRODUKTA IEGĀDE UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

(8) Lai iegādātos Produktu un iegūtu pilnas tiesības uz Produktu, saņemot Pārdevēja apstiprinājumu un vietnes  pieejas datus, Pircējam jāveic sekojošas darbības: jāieplāno saruna caur Pārdevēja mājaslapā https://nj-media.com/ atrodamo kalendāru vai jau iepriekš vienojoties ar Pārdēvēja pārstāvi sarunā. Lai nosūtītu pieteikumu Produkta iegādei, Pircējam jānorāda tāda informācija kā vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis, kas nepieciešama Pircēja identificēšanai, apstiprinājuma e-pasta un rēķina nosūtīšanai un saziņai, lai pārbaudītu norādīto datu pareizību un neskaidrību gadījumā, ja tādas radušās, sazināties ar Pircēju datu precizēšanai. Pircēja sniegtā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Pieteikumā norādītajā e-pastā Pircējam ir jāsaņem Pārdevēja apstiprinājums par pieteikumu Produktam. Par veiksmīgi aizpildītu un saņemtu pieteikumu Pircējam uz norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīts Pārdevēja apstiprinājuma e-pasts. 

Uz pieteikumā norādīto e-pastu Pircējam ir jāsaņem Pārdevēja sagatavots un izsūtīts e-pasta paziņojums par vietnes https://nj-media.com/ pieejas datiem (lietotājvārdu un paroli).

Par katru iegādātu Produktu Pircējs iegūst tikai vienu vietnes https://nj-media.com/  pieeju (lietotājvārdu un paroli). 

Ja Pircējs 2 (divu) darba dienu laikā no pieteikuma aizpildīšanas brīža nav saņēmis apstiprinājumu par pieteikumu, lūgums sazināties ar Pārdevēju, zvanot uz tālr. (+371) 29427717 vai rakstot uz info@nj-media.com.

Par Produkta iegādes brīdi ir uzskatāma diena, kad Pircējs ir saņēmis Pārdevēja apstiprinājuma e-pastu par to, ka Produkts Pircējam ir pieejams.

Pārdevējs rēķinu sagatavo elektroniski, un šis rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 7.1 pantu.

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS UN NAUDAS ATMAKSAS NOSACĪJUMI

(9.) Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Produkta iegādes brīža (Pārdevēja apstiprinājuma e-pasta saņemšanas brīža, kas ir norādīts šā Līguma 7.sadaļā).

Pircējs nevar atteikties no Produkta digitālā satura, kura piegāde ir uzsākta.

Patērētājs var atteikties no Produkta digitālā satura, kura piegāde nav uzsākta. Par to, ka Pircējs nav uzsācis lietot Produktu liecina fakts, kad ir iespējams konstatēt, ka Pircējs nav lietojis Produktu un nav sācis to lietot kaut vai daļēji. 

Par Produkta digitālā satura piegādes brīdi ir uzskatāms brīdis, kad Pircējs ir sācis lietot Produktu jeb iegājis programmas biedru pieejas platformā. 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no nākamās dienas pēc Produkta iegādes brīža.

Pircēja atteikuma iemeslam ir jābūt pamatotam. Atteikums tiek pieņemts tikai tādā gadījumā, ja Pārdevēja mājaslapas https://nj-media.com/ sadaļā “Klientu Piesaistes Fabrika” (https://nj-media.com/interese/) par Produktu ievietotā informācija neatbilst reālajam Produkta saturam, vai gadījumos, ja, pēc Pircēja domām, Pārdevējs pārkāpj Līgumā minētos noteikumus.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāsagatavo iesniegums par atteikumu un jānosūta tas uz Pārdevēja e-pastu info@nj-media.com. Iesniegumā jāiekļauj tāda informācija kā iesnieguma saņēmējs (Pārdevēja rekvizīti, kas pieejami Līguma ievadā), paziņojums par vēlēšanos atteikties no Produkta un atteikuma pamatojums, iesnieguma datums, Pircēja vārds, uzvārds, bankas konta numurs (ja apmaksa par Produktu tika veikta ar pārskaitījumu), Pircēja paraksts un tā atšifrējums. Iesniegums par atteikumu uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tam, kad tas ir ienācis Pārdevēja e-pastā.

Ja Pircējs apmaksu par Produktu ir veicis ar VISA vai MasterCard kartes starpniecību, Pircējam atteikuma iesniegumā nav jānorāda bankas kartes numurs un/vai saņēmējbankas rekvizīti, jo šīs ziņas ir pieejamas Pārdevēja sistēmā.

Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, un Pircēja atteikuma iemesls ir pamatots, Pārdevējs atmaksā Pircējam pilnu summu par iegādāto Produktu.

Ja Pircējs atkāpjas no Līguma un viņam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt Produkta atmaksu, Pārdevējs uz Pircēja iesniegumā norādīto bankas kontu vai uz Pircēja bankas karti, ar kuru tika veikts Produkta pirkums, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja iesnieguma saņemšanas brīža veic naudas atmaksu.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības vēlāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no gala apstiprinājuma e-pasta saņemšanas brīža, Pārdevējs neveic naudas atmaksu par iegādāto Produktu.

 

PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

(10.) Pircēja pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Produkta iegādi un par kuriem tiek prasīta Pircēja piekrišana. Visi noteikumi ir pieejami Pārdevēja mājaslapas https://nj-media.com/ sadaļā “Vispārējie noteikumi” (https://nj-media.com/visparejie-noteikumi-un-nosacijumi/). 

Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no Līguma slēdzējpusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.

Pircēja pienākums ir veikt samaksu par Produktu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

Pircējam, iegūstot apstiprināta Produkta saņēmēja statusu, ir tiesības piekļūt iegādātajam Produktam vietnē https://nj-media.com/, izmantojot Pārdevēja sagatavotos un Pircējam e-pastā nosūtītos pieejas datus, jebkurā laikā no jebkuras vietas vienu kalendāro gadu no Pārdevēja apstirinājuma e-pasta saņemšanas par to, ka Produkts Pircējam ir pieejams.

 

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

(11.) Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam atbilstošās kvalitātes Produkta saturu.

Pārdevējs apņemas ievērot un izpildīt Līguma nosacījumus un termiņus.

Pārdevējs ir tiesīgs mājaslapas https://nj-media.com/ Pircēja pieteikuma aizpildīšanas vai sarunas ar pārdevēju brīdī  norādītos Pircēja personas datus un/vai citu Pircēja ievadīto informāciju izmantot Pircēja identificēšanai, apstiprinājuma e-pasta un rēķina nosūtīšanai un saziņai, lai pārbaudītu norādīto datu pareizību, kā arī grāmatvedības nolūkiem (rēķina sagatavošanai). Pircēja sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālajos nolūkos.

Pārdevējs patur tiesības vienpusēji mainīt Līguma saturu, Produkta saturu un cenu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Pārdevēja mājaslapas https://nj-media.com/ sadaļā “Vispārējie noteikumi” (https://nj-media.com/visparejie-noteikumi-un-nosacijumi/. Attiecībā uz Pircēju spēkā ir Pircēja pieteikuma apstiprināšanas brīdī esošā Līguma noteikumi, Produkta saturs un cenas.

 

STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

(12.) Visi strīdi, nesaskaņas un/vai prasības, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju), tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

(13.) Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs uz Pircēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi nosūtījis gala apstiprinājuma e-pastu par Produkta iegādi.

Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr Līguma slēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru jeb – ja attiecināms – līdz Produkta beigu termiņam jeb piekļuves nodošanas apmācību programmai.